Landelijke ALV 2022

Graag nodigt het landelijk bestuur u bij dezen uit voor een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, welke maandag 30 mei a.s. van 16.30 tot 18.00 uur via Zoom zal worden gehouden.

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agenda
1.   Opening en mededelingen
2.   Vaststelling verslag vergadering d.d. 20 mei 2021
3.   Bestuurssamenstelling
      - Benoeming F.W. Hartelust voor een tweede termijn van 4 jaar
      - Nieuwe bestuursleden
4.  Voortgang strategie 
5.   Aankondiging 250-jarig jubileum De Maatschappij
6.   Koning Willem I Prijs 
7.   Financiën
      - Jaarrekening 2021
      - Decharge bestuur
8.   Jaarcongres 2022
9.   Rondvraag
10. Sluiting

De link om deel te nemen aan de ALV ontvangt u in de week voorafgaand aan de vergadering via de mail.
Aanmelden kan via de website of via de mail info@de-maatschappij.nl.

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden