Hoe ziet de organisatie van De Maatschappij eruit?

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur van De Maatschappij heet u van harte welkom bij De Maatschappij. De leden van het landelijk bestuur worden, na voordracht door het landelijk bestuur, benoemd door de algemene ledenvergadering voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Hiernaast hebben de departementen van De Maatschappij ieder een eigen bestuur. Wilt u kennismaken met het bestuur van uw departement? Ga naar uw departementpagina.

Bestuursleden

Raad van Advies

De Maatschappij kent een Raad van Advies. Deze Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het landelijk bestuur en/of aan de Algemene Vergadering van De Maatschappij. De adviezen kunnen betrekking hebben op het te voeren beleid en de te volgen strategie. Ook aandachtsgebieden en onderwerpen die naar het inzicht van de Raad van Advies voor De Maatschappij van belang kunnen zijn, komen voor advisering in aanmerking. Leden van de Raad van Advies zijn bereid om in goed overleg met het landelijk bestuur namens De Maatschappij publiekelijk op te treden, bij te dragen aan een verdere verbreding van het draagvlak voor De Maatschappij en actief de belangen van De Maatschappij te behartigen.

Reglement
De instelling van de Raad van Advies (RvA) is vastgelegd in de statuten van De Maatschappij. De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie vaste leden. Voorts kunnen portefeuilleleden deel uitmaken van de RvA. Het aantal leden van de Raad wordt door het landelijk bestuur vastgesteld. Leden van de RvA worden benoemd door het landelijk bestuur. Het zijn personen die zich naar zijn mening in de Nederlandse samenleving buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en zich bereid hebben verklaard het nodige ten behoeve van de Maatschappij te doen. De RvA kan het landelijk bestuur een kandidaat aanbevelen.

Profielschets
RvA-leden worden benoemd op basis van een profielschets die vooraf in gezamenlijkheid door de Raad van Advies en het landelijk bestuur is vastgesteld. Deze profielschets voorziet in voldoende deskundigheid op de aandachtsgebieden en het werkterrein van De Maatschappij.
Kern van de competenties van de leden van de RvA is dat hun netwerken verbindend zijn. Elk vast lid van de RvA is verbonden aan een regio waarmee zij/hij de meeste binding heeft. Deze regio kan meerdere departementen omvatten. Tenminste tweemaal per jaar is er overleg met een of twee bestuurders per regio. RvA-leden worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten in hun regio en voor het landelijk jaarcongres. De voorzitter van de Raad van Advies wordt betrokken bij de keuze van een nieuwe voorzitter van het landelijk bestuur.
Vaste leden van de RvA zijn in overleg met de zittende voorzitter betrokken bij de keuze van de voorzitters van het betreffende departement in haar of zijn regio.

 


Benoeming en onafhankelijkheid
Het landelijk bestuur benoemt de voorzitter van de RvA in functie. Dit betreft een vast lid van de RvA. De Raad wijst uit de vaste leden een vicevoorzitter aan. De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie vaste leden. Portefeuilleleden kunnen deel uitmaken van de RvA.
De Raad is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk kunnen opereren ten opzichte van elkaar, het landelijk bestuur en welk privaat deelbelang ook. Een vast lid van de RvA heeft telkens niet langer zitting dan voor een termijn van vier jaar.
Aftredende vaste leden zijn éénmaal aansluitend herbenoembaar voor een termijn van maximaal vier jaar.

Raadpleging
Het landelijk bestuur raadpleegt leden van de Raad van Advies over de selectie en invulling van thema’s. RvA-leden stellen daartoe hun kennis en netwerk beschikbaar. Deskundigen kunnen, desgewenst als portefeuillelid benoemd, zitting nemen in de Raad van Advies. Het landelijk bestuur is ervoor verantwoordelijk dat informatie die relevant is voor de taakuitoefening van de Raad van Advies tijdig bij de Raad bekend is. De RvA wordt ondersteund door het algemeen secretariaat van De Maatschappij.

Functioneren
De Raad van Advies bespreekt één keer per jaar, in aanwezigheid van het landelijk bestuur, zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de individuele leden van de Raad van Advies. Ook de eventuele conclusies die hieraan moeten worden verbonden, vormen onderdeel van deze bespreking.
Leden van de Raad van Advies maken melding van hun hoofd- en nevenfuncties. Deze functies worden op de website van De Maatschappij gepubliceerd. RvA-leden vermijden elke vorm en schijn van persoonlijke belangenverstrengeling. Elk potentieel tegenstrijdig belang van materiële betekenis wordt aan de voorzitter van de RvA gemeld. De Raad van Advies functioneert mede op basis van een door de Algemene Vergadering goedgekeurd reglement. Leden van de Raad van Advies ontvangen slechts een reële onkostenvergoeding, conform de door de Algemene Vergadering vastgestelde regels.

Raad van Advies


 • Nico van Grieken
  Voorzitter

 • Erik de Bruine 
  RvA lid
 • Dick Veltman 
  RvA lid

 • Rob Visser
  RvA lid

 • Bianca van Dongen
  RvA lid
 •  

   

 •  

   

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden