Privacystatement De Maatschappij

Privacystatement De Maatschappij
De Maatschappij is een netwerkorganisatie. Het doel van De Maatschappij en de aangesloten personen en organisaties is om met elkaar in contact te komen en met het uitwisselen van ideeën, het nemen van initiatieven en het delen van informatie een bijdrage te leveren aan de bevordering van welvaart en welzijn voor allen in Nederland.
Hiertoe verzamelt en distribueert De Maatschappij persoonlijke gegevens van u, als lid of als gast. Persoonlijke gegevens worden verzameld en gedistribueerd via onze website.

Soort gegevens
De Maatschappij verwerkt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, profielfoto, foto’s van evenementen, bedrijfsnaam, branche, aanwezigheid en of u al dan niet lid bent.
Daarnaast verwerkt De Maatschappij uw (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor diverse doelen:

1. Uitwisselen van contactgegevens zodat leden onderling contact kunnen leggen en elkaar kunnen voorstellen bij derden om zo de doelstellingen van De Maatschappij te dienen.
2. Voeren van een financiële administratie met betrekking tot de verschuldigde contributies en eventuele andere financiële bijdragen.
3. Het informeren over evenementen, nieuwtjes en veranderingen in de organisatie.
4. Het opzetten en beheren van een community.
5. Het uitgeven van certificaten, getuigschriften en andere eerbetuigingen.
6. Het doen laten deelnemen aan ondernemers- en/of ondernemingsprijzen.

Wie hebben inzage in uw gegevens?
Leden kunnen van elkaar, de contactgegevens en die van eventuele gasten inzien.
Het landelijk secretariaat en haar medewerkers, de leden van het landelijk bestuur en de bestuursleden van de departementen, kunnen bovendien de contactgegevens van leden en gasten inzien en muteren.
Alleen de medewerkers van De Maatschappij en de leden van het landelijk bestuur kunnen daarenboven de financiële gegevens van de leden inzien en muteren.

Bewaartermijnen
Leden: de gegevens worden bewaard voor de duur van het lidmaatschap.
Gasten: de gegevens worden tot maximaal één jaar na de laatste bijeenkomst waaraan de gast heeft deelgenomen bewaard.

Privacymaatregelen
De Maatschappij beschermt de privacy van haar leden en gasten door:

- de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveilig; en
- medewerkers en bestuursleden te laten verklaren dat zij de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk zullen behandelen; en,
- door zowel leden, als gasten te wijzen op hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
De Maatschappij verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. De Maatschappij zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens De Maatschappij

Landelijk bureau
p/a Kapteynstraat 1
SBIC Building Suite 140
2201 BB Noordwijk

T: 070-3141940
E: info@de-maatschappij.nl

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden