Partners van De Maatschappij

De Maatschappij heeft als vereniging van oudsher zitting bij verschillende organisaties.
Bij een aantal organisaties vervullen wij een bestuursfunctie bij andere is er de mogelijkheid voor het vullen van een bestuursfunctie.

Organisaties waarin wij zitting in hebben zijn:

• Koning Willem I stichting
Met het uitreiken van de prijs stelt de Koning Willem I Stichting zich ten doel:
- Bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
- Het grote belang van een gezond ondernemingsklimaat op de welvaart van Nederland te benadrukken.
- Twee ondernemingen te belonen voor goed ondernemerschap.
- Durf, Daadkracht, Duurzaamheid en Doorzettingsvermogen te belonen.
- Creatief en innovatief ondernemerschap te stimuleren

De Maatschappij en de KW1 stichting hebben een samenwerkingsconvenant. Ook heeft de voorzitter van De Maatschappij zitting in het bestuur van de KW1 stichting.

• Nederlands Openluchtmuseum
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem vangt de geschiedenis. In het Openluchtmuseum komen verhalen over Nederland en zijn bewoners tot leven. Het is een podium waar onze geschiedenis een kader en betekenis krijgt. Het Openluchtmuseum wil met andere organisaties en haar bezoekers het veelzijdige Verhaal van Nederland delen, vormgeven, losmaken, ophalen en opslaan. In het museum gaat zij de dialoog aan over heden, toekomst en verleden. Over identiteit en diversiteit. Over de relatie tussen het dagelijkse leven van mensen en de grotere, algemene Nederlandse geschiedenis. Zo draagt het Openluchtmuseum bij aan de ontwikkeling van een stabiele, sociale en creatieve gemeenschap.

• Stichting Pet'je Af
De Maatschappij is een netwerk van mensen die elkaar alleen al inspireren doordat zij zulke verschillende achtergronden hebben. Dat is onze bijzondere kracht: mensen verenigen die graag buiten hun eigen bedrijf of instelling contact zoeken met anderen, gedreven door nieuwsgierigheid. En gedreven door het verlangen met initiatief bij te dragen aan een ondernemende samenleving, dit in de zuivere betekenis van zowel ‘ondernemend’ als ‘samenleving’.

Pet’je Af is zo’n initiatief. Door het oprichten van weekendscholen krijgen kinderen in achterstandsituaties kansen om de samenleving beter te leren kennen en begrijpen. Zo worden hun kansen voor de toekomst vergroot. Hoe meer kinderen die kans krijgen, hoe beter! Daarom helpen wij graag met het oprichten van lokale weekendscholen en het vinden van geschikte locaties en gastdocenten.

• Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en –Handel
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel is opgericht in 1920. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van De Maatschappij, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRA, de NL Ingenieurs en de Vereniging FME-CWM.

Deze organisaties benoemen ook de aan de Stichting verbonden arbiters. De Stichting stelt zich ten doel het doen beslechten van geschillen die verband houden met de metaal-, electrotechnische-, electronica- en kunststofindustrie, alsmede met de handel in de produkten van deze industrieën en aanverwante sectoren. Hiertoe behoren ook geschillen op automatiseringsgebied. Aan de Stichting zijn zestig arbiters verbonden, die specifieke deskundigheid bezitten op de terreinen waarop de geschillen die aan de Stichting worden voorgelegd zich afspelen. Een aantal van de arbiters is arbiter-jurist.
De statuten van de Stichting kennen, naast de gewone procedure, de mogelijkheid van een verkorte procedure, een spoedprocedure, een arbitraal kort geding, opneming van het werk en bemiddeling.

• Nederlands Arbitrage Instituut
Het doel van de stichting Nederlands Arbitrage Instituut is het bevorderen van een aantal verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting en oplossing: arbitrage, bindend advies en mediation. Dit geschiedt in het bijzonder door het bedrijfsleven een goed geregelde arbitrage-, bindend advies- en mediationprocedure te bieden.

• ICC Nederland (International Chamber of Commerce)
ICC zet zich in voor een goed klimaat voor wereldwijd zaken doen, voor eerlijke concurrentie en voor bescherming van intellectuele eigendommen.
ICC is gezaghebbend bij overheden en internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en haar satelietorganisaties, de wereldhandelsorganisatie WTO en is vaste gesprekspartner van de G20.

• Van den Kroonenberg-prijs
Deze prijs voor jong ondernemerschap wordt toegekend aan een ondernemer met een aanwijsbare binding met de Universiteit Twente en die zich op een bepaalde manier heeft onderscheiden. De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg, die zich destijds bijzonder heeft ingezet om nieuw ondernemerschap vanuit de Universiteit Twente te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.500, een oorkonde en een award, vervaardigd door Mohana van den Kroonenberg.

• Koninklijke Instituut voor de Tropen
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam is een onafhankelijk kennis- en expertisecentrum voor internationale en interculturele samenwerking op het snijvlak van theorie en praktijk en van beleid en uitvoering.

• Onderwijsraad
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Economische Zaken als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad - gevraagd dan wel ongevraagd - de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Documenten van De Maatschappij

 

 

 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden