ALV 18 december 2019

Geachte leden van departement Drechtsteden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de extra ingelaste ledenvergadering bij te wonen op 18 december 2019.
De vergadering begint om 11.15 uur bij Art & Dining aan de Museumstraat 38, 3311 XP Dordrecht voorafgaande aan de Kerstlunch Drechtsteden bij Art & Dining.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 10 april 2019
  3. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar
Gerrit-Jan Sikkema
Caroline Graafland
Koen van den Hurk

Voorgedragen nieuwe bestuursleden
Ellen Bliekendaal
Robert Kreukniet

Conform art 12 van de statuten worden de leden in de gelegenheid gesteld om
7 dagen voor de vergadering bij het Departementsbestuur schriftelijk voordrachten voor bestuursleden in te dienen.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Richard van Willigen
Secretaris departement Drechtsteden

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden