Algemene ledenvergadering departement Drechtsteden

Geachte leden van departement Drechtsteden, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen op 11 april 2018.

De vergadering begint om 11.00 uur  in Grand Café Bellissimo, Leerparkpromenade 100  in Dordrecht.

Agenda

 1. Opening
   
 2. Mededelingen
   
 3. Notulen ledenvergadering 11 april 2017
   
 4. Jaarverslag secretaris
   
 5. Jaarverslag penningmeester 2017 met jaarstukken 2017 en begroting 2018
   
 6. Verslag kascontrolecommissie (Dick De Blois en Jan Willem Turkenburg)
   
 7. Vaststelling jaarrekening 2017 en decharge bestuur
   
 8. Benoeming kascontrole commissie 2018
   
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar
  Co Bliekendaal
  Vincent Groot
  Te verkiezing voorgedragen
  Walter Hoogerwerf - Buro Ruw
  Caroline Graafland - Imhotep
  Koen van den Hurk - Da Vinci
  Jeroen Sorbi (Sorbi Advocatuur)
  Adriaan Elenbaas (ABN AMRO)

  Conform art. 12 van de statuten worden de leden in de gelegenheid gesteld om 7 dagen voor de vergadering bij het Departementsbestuur schriftelijk voordrachten voor bestuursleden in te dienen.
   
 10. Rondvraag
   
 11. Sluiting

Aansluitend aan deze ledenvergadering is er een lunch, gevolgd door een spreker. De uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangt u separaat.  

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

Richard van Willigen
Secretaris departement Drechtsteden 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden