Algemene landelijke Ledenvergadering

Graag nodigt het landelijk bestuur u bij dezen uit voor een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, welke donderdag 22 oktober a.s. van 16.00 tot 17.00 uur zal worden gehouden.

Gelet op de onzekerheid vanwege de Corona maatregelen, zal deze vergadering online plaatsvinden. Een deelname link zal op de dag zelf verzonden worden naar een ieder die zich heeft aangemeld.
Aanmelden kan via info@de-maatschappij.nl.

Tijdens deze algemene ledenvergadering zal de begroting van 2021 en de jaarcijfers 2019 worden vastgesteld en zullen een drietal vacatures voor het landelijk bestuur worden ingevuld. De termijn van Walter Roza lopopt af en hij zal zich niet verkiesbaar stellen.  Een toelichting op de kanditaten zal worden verstrekt tijdens de ALV en voor de procedures verwijzen wij u graag naar de statuten van De Maatschappij.

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden vanuit het bestuur van ieder departement. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering online te volgen.

Agenda:

 • Opening
 • Notulen & vaststellen agenda
 • Financiën (jaarcijfers 2019 en begroting 2021), deze stukken worden vooraf aan de ALV toegezonden
 • "Decharge" bestuur
 • Bestuurssamenstelling,
  1. benoeming Hans van der Eerden (departement Den Haag)
  2. benoeming Josephine Groot (departement Amsterdam)
  3. benoeming Eelco Vermeij (departement Twente)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden