Verslag netwerkbijeenkomst met de heer T. Brandenbarg over de Bèta Campus Zeeland

Op 8 november jl. gaf de heer Brandenbarg in de Kloveniersdoelen te Middelburg een zeer interessante presentatie over deBèta Campus Zeeland.

Een belangrijke voorwaarde voor economische versterking is een goede kennisinfrastructuur. Onder de naam Campus Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven binnen Zeeland samen aan een sterke kennisinfrastructuur, die past bij het DNA van Zeeland. Het belang van onderscheidend én excellent onderwijs neemt toe. Zeeland investeert daarom in opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie en bij onze economische sectoren. Om te zorgen voor een goede afstemming tussen Campus Zeeland en andere initiatieven, zijn leden van de stuurgroep Campus Zeeland via het triple helixmodel (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) vertegenwoordigd in de Economic Board Zeeland. De gezamenlijke ambitie is het aanjagen van economische groei door innovatie en samenwerking.

 

De Bèta Campus staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en biobased economy/food.
Er wordt gewerkt aan de versterking van het technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau. In nauwe samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, NIOZ, WMR en instituten van buiten Zeeland wordt gewerkt aan de realisatie van het Joint Research Center: Dat is dé plek waar studenten, bedrijven en overheid gezamenlijk onderzoek gaan doen. Zo ontstaat een nieuwe motor voor kennis en innovatie. 
In samenwerking met de Universiteit van Gent wordt gewerkt aan slimme oplossingen voor de Delta (onderzoek Bèta Campus). Wetenschappers van de Universiteit Gent en verschillende Nederlandse universiteiten buigen zich over deltavraagstukken op het gebied van water, energie en biobased/food. 

Het stimuleren van kennis- en innovatienetwerken is een belangrijk onderdeel  van het project. Het doel daarvan is het ontwikkelen en versterken van netwerken van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Bijzondere aandacht is er voor de paragraaf ‘human capital’ (mensen opleiden voor de toekomst, het liefst in Zeeland). Vanuit Campus Zeeland wordt steeds naar nieuwe samenwerkingen gezocht, om zo het onderwijs en onderzoek verder te ontwikkelen. Het accent ligt op de instandhouding en versterking van een goede en adequate Zeeuwse onderwijs- en kennisinfrastructuur. Met name door het ondersteunen en versterken van de kennisinstellingen, waarbij nadrukkelijk een gezamenlijke ontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Er is een nauwe relatie met de leefbaarheidsagenda vanwege het belang van een goed basis-voorzieningenniveau in Zeeland, waar onderwijs deel van uit maakt. 

De presentatie kunt u opvragen bij het secretariaat: fdmwinter@icloud.com
Meer informatie kunt u vinden op de website van Campus Zeeland; klik hier.

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden