Verslag netwerkbijeenkomst met Bernard Wientjes

De netwerkbijeenkomst van 22 maart jl. had als thema de ‘circulaire economie’. Prof. dr. Bernard Wientjes was uitgenodigd om zijn visie daarop weer te geven voor Zeeland, en met name zijn visie op de kansen voor Zeeland.
Onze voorzitter, Jorrit Snijder, opende de bijeenkomst en gaf vooralsnog eerst het woord aan de heer Luit Ezinga, voorzitter van de Sociaal Economische Raad van Zeeland. Vervolgens gaf mevrouw dr. Rossitza Rousseva, professor aan de UCR een presentatie van de resultaten van een project waaraan studenten die het vak Ondernemerschap volgen, de afgelopen tijd hebben gewerkt.

Luit Ezinga

De heer Ezinga schetst de situatie die wereldwijd, maar ook in Nederland is ontstaan rondom de verduurzaming van de economie. Niet alleen vanuit de politiek, maar eveneens vanuit natuur- en milieuorganisaties wordt gepleit voor een duurzame samenleving. Organisaties waarvan je het in eerste instantie niet verwacht, zoals VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland pleiten eveneens ervoor dat het bedrijfsleven de omschakeling naar een circulaire economie maakt.
Dringende redenen daarvoor zijn de eindige voorraad grondstoffen, de belangrijke opportunity voor innovatie van het bedrijfsleven en voor economische structuurversterking, en de kansen die het biedt voor nieuwe werkgelegenheid en voor het behouden van bestaande arbeidsplaatsen.
Met onze kennis en expertise biedt de omschakeling naar een circulaire economie ook economische kansen, mits daarop tijdig wordt ingespeeld.

De heer Ezinga geeft een uitgebreid verslag van de kansen voor Zeeland op het gebied van de circulaire economie. Zo’n economie kenmerkt zich door het gebruik van grondstoffen die herbruikbaar zijn. De kringloop van deze grondstoffen is gesloten, er is feitelijk geen afval meer, omdat alle afval, zowel van huishoudens als uit de verschillende bedrijfssectoren, hoogwaardig wordt hergebruikt. Zeeland heeft op het gebied van de circulaire economie met biobased economy en duurzame energieopwekking, de eerste stappen reeds gezet. Voor het uitgebreide verslag van de heer Ezinga kunt u contact opnemen met het secretariaat van departement Zeeland: demaatschappij@dezb.nl.

Dr. Rossitza RoussevaMevrouw Rousseva is professor in ondernemerschap en strategisch management aan de University College Roosevelt (UCR) te Middelburg. Zij geeft een korte presentatie (in de Engelse taal) van een project van studenten aan de UCR die het vak Ondernemerschap volgen. In dit project is samengewerkt met DOW Terneuzen, Economische Impuls Zeeland en Dok 41. Eindresultaat van het project is dat de studenten een circulair bedrijfsplan hebben ontwikkeld voor DOW Terneuzen. Informatie over de presentatie van mevrouw Rousseva kunt u opvragen bij: demaatschappij@dezb.nl

Prof. dr. Bernard Wientjes

De heer Wientjes geeft zijn visie weer op de circulaire economie in Nederland.
Op 12 december 2015 heeft Nederland een nieuw bindend klimaatakkoord mede-ondertekend. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. Dat maakt de circulaire economie een dringende zaak; het gevoel van urgentie is in hoge mate aanwezig.

Volgende week verschijnt een rapport met daarin aanbevelingen van een coalitie van organisaties en bedrijven waarin o.a. de VNG, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, verschillende waterschappen, de vier technische universiteiten, de HBO- en MBO raad, en zo’n 600 branches in de bouwwereld, maar ook consumentenorganisaties betrokken zijn. In dat rapport wordt ervoor gepleit dat in 2050 alle woningen van duurzaam materiaal worden gebouwd en duurzame energie gebruiken. Daarvoor is niet alleen een revolutie nodig in de bouwwereld, maar ook in de totale infrastructuur. Het vereist een samenwerking van ondernemers, bedrijfsleven, overheid en ook het onderwijs.

De heer Wientjes vertelt over de verstrekkende gevolgen voor de bouwwereld wat betreft de verduurzaming van bestaande woningbouw, (vermindering van de uitstoot van CO2) maar ook voor nieuwbouw, klaslokalen in het onderwijs, de bouw van bruggen, aanleggen van rioleringssystemen, veranderingen in de transportwereld en waterafvoer. Duurzame energie vereist dat de infrastructuur veranderd moet worden. Een totale verandering van de gedachten-gang van consumenten en bedrijven. De overheid zou dit kunnen stimuleren door meer te ‘verleiden’ wat betreft het verstrekken van subsidies, goedkope leningen, verplichte regelgeving, een aanbestedingsbeleid dat beloont nastreven.
Voor Zeeland liggen hier kansen als men hierop bij voorbaat inspeelt, bijv. op het gebied van water, sluizen, innovatieve projecten (Brouwerseiland). Omdat Zeeland een kleinschalige provincie is, is samenwerking tussen de corporaties en de overheid, provincie en 13 gemeenten, gemakkelijker te realiseren ten opzichte van de overige provincies.

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden