Verslag lezing ‘Integratie in Rotterdam: ervaringen en uitdagingen’

Op 18 mei jl. gaf Lida Veringmeier, programmadirecteur Asiel en Vluchtelingen een lezing over haar werk bij de gemeente Rotterdam. Het thema was ‘Integratie van vluchtelingen in Rotterdam: ervaringen en uitdagingen’.

Integratie is al decennialang een thema in Rotterdam. Voor de start van dit programma bij de gemeente was de grote toestroom van vluchtelingen vanaf oktober 2015 aanleiding om een taskforce op te richten. Nadat Lida Veringmeier algemene feiten en cijfers (aantal inwoners, vluchtelingen e.d.) heeft aangestipt, werd de komst van een asielzoekerscentrum naar Rotterdam besproken.

De roerige tijd die volgde, heeft de gemeente ingevuld met het creëren van draagvlak in de wijk, maar ook in heel Rotterdam. Belangrijk daarin was om echt in gesprek te gaan en blijven met wijkbewoners, de ondernemers en winkeliers ter plaatse, scholen en welzijnsorganisaties. Bijzonder was dat in dit digitale tijdperk de papieren nieuwsbrief over het asielzoekerscentrum heel erg goed werd gelezen. Van social media is vanuit de gemeente nooit gebruik gemaakt.

In 2016 werd besloten tot opening van twee andere kleinere locaties in het centrum en Hoogvliet waar tijdelijk alleenstaande mannen zouden komen wonen, in afwachting van hun gezinshereniging. Naast weerstand, ontstond er ook draagvlak door eenzelfde aanpak vanuit de gemeente.

Naast deze specifieke locaties huisvest de gemeente per jaar een door het rijk opgelegd aantal mensen met een verblijfsvergunning (statushouders). Deze statushouders doorlopen een speciaal programma dat bestaat uit een intensief taaltraject en is daarnaast gericht op maatschappelijke begeleiding en participatie in de Nederlandse maatschappij door werk of (extra) scholing.

Uitdagingen voor de gemeente Rotterdam zijn er genoeg, en daar werd door de aanwezigen ook naar gevraagd: levert de manier waarop de gemeente de integratie van statushouder aanpakt wel voldoende op? Enerzijds is er werkloosheid onder laaggeschoolden en anderzijds krapte op de arbeidsmarkt: hoe regisseert de gemeente dit bijvoorbeeld door hoogopgeleide vluchtelingen voldoende kansen te bieden? Wordt er actief begeleid richting bepaalde arbeidsmarktsectoren? En heeft de gemeente voldoende daadkracht in relatie tot illegaal in Rotterdam verblijvende mensen?

Er werden meer vragen gesteld dan er tijd was; in het kader van verdieping en de relatie met één van de drie kernthema’s van De Maatschappij (Van welvaart naar welzijn?) lijkt het nuttig en nodig dit thema het komende jaar nog een keer terug te laten komen, bijvoorbeeld vanuit de optiek van de wetenschap of een welzijnspartij.

Meer of andere suggesties zijn van harte welkom via: rotterdam@de-maatschappij.info

Namens het bestuur departement Rotterdam

Departement Rotterdam bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden