De energietransitie: de splijtzwam van onze samenleving?

De vandaag de dag in de media veelgehoorde uitspraak: “Wij moeten in Nederland van het gas af”, werd door onze inleider Henk Willem van Dorp op Witte donderdag 18 april jl., gekwalificeerd als een “zeldzaam domme kreet”. Hiermee wist de heer Van Dorp de leden en introducés van ons departement gedurende zijn inleiding op de Haagse Hogeschool vanaf het eerste moment te boeien. In zijn betoog onderbouwde hij zijn kwalificatie én kwam hij met aanbevelingen voor de politiek!

Henk Willem van Dorp is in het dagelijks leven directeur-eigenaar van het familiebedrijf Van Dorp Groep bestaande uit: Van Dorp Installaties, Van Galen klimaat techniek, Orange Climate en Van Dorp Foundation. De inleiding die hij voor ons departement gaf, was doorspekt met berekeningen om zijn observaties en meningen te onderbouwen.

Context                                                                                                                                              
Waarom is energietransitie nu actueel? Het richt zich namelijk op 68% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en fossiele brandstoffen en deze nemen nog steeds in absolute omvang enorm toe. Nederland heeft de ambitie om van de huidige 9,9 ton CO2 per persoon per jaar naar 1 ton in 2030 te gaan. Vermindering van de gasvraag kan bereikt worden door warmtepompen te installeren in nieuwbouw, ca 75.000 woningen per jaar, en is daarmee volgens Van Dorp een prima oplossing. De grootste uitdaging echter ligt in de bestaande bouw, ca 7,8 miljoen woningen met gemiddeld een hoge warmtevraag, zullen ook aangepakt moeten worden.                                                          
Berekening leert dat het massaal overstappen op warmtepompen nauwelijks leidt tot CO2-reductie ten opzichte van de huidige generatie HR-ketels. Immers de laatste kolencentrales, welke nodig zijn voor het opwekken van elektriciteit voor de warmtepompen, sluiten pas in 2030!                                       

Van Dorp vraagt zich hardop af of de overheid de burgers wel op kosten moet jagen zonder dat dit effect heeft op CO2 uitstoot. Bovendien zijn zeer grote maatschappelijke kosten gemoeid met de dan noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet. Nog los van de miljarden-investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in het realiseren van een gasrotonde voor de aanvoer en distributie van gas uit Rusland. Conclusie: op korte termijn van het gas af is een zeldzaam domme kreet, zo liet Van Dorp zijn toehoorders weten.

Alternatieven                                                                                                                                                    
Alternatieven voor gas en elektriciteit zijn er volgens hem ook. Het is 10 tot 20 keer goedkoper om dezelfde hoeveelheid energie door een pijplijn te transporteren dan door een (elektriciteits)kabel. Het transport van bijvoorbeeld waterstof door een aangepast (en bestaand) gasnet is 100 tot 200 keer goedkoper dan de nu voorgestelde elektrificatie van heel Nederland.                                                
Van Dorp pleit voor het omdenken, duurzame overvloed in plaats van schaarste.                                 
Zijn voorbeeld: de zon schijnt dagelijks 8000 maal zoveel energie naar de aarde, dan dat wij wereldwijd gebruiken. Of: als wij 10% van het woestijnoppervlak in de wereld zouden benutten voor het opwekken van elektriciteit, kan daarmee aan de wereldwijde vraag naar elektriciteit, worden voldaan. Tenslotte: als 1,5% van de oceanen uitgerust zouden worden met windmolens, kunnen zij genoeg energie leveren om aan de wereldwijde vraag te voldoen!                                                         
Onthutsend voor de toehoorders was ook om uit de berekening van Van Dorp te moeten concluderen dat elektrische auto’s qua CO2-intensiteit, in vergelijking met de traditionele benzineauto’s, elkaar niet veel ontlopen. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop wij nu nog (grijze) elektriciteit opwekken.               
Auto’s laten rijden op waterstof komt CO2-reductie pas echt ten goede bepleitte de heer Van Dorp, zeker als bedacht wordt dat de kosten van brandstofcellen bij wereldwijd gebruik in 2025 met 95% kunnen dalen! Kortom “Food for Thought”.

Aanbevelingen                                                                                                                                    
Gelukkig had de ondernemer aan het einde van zijn betoog, ook praktische adviezen voor onze politiek:

1. Stop met subsidies op duurzame energie en onzin zoals biomassa bijstook.

2. Energie is belasting, zet deze daarom effectief in en belast CO2 tot € 60 à € 100/ ton (geleidelijk in stappen in 10 jaar tijd).

3. Zet alles in op de marktintroductie van waterstof dus op schaalgrootte.

4. Converteer ons aardgas systeem in 10 jaar naar een waterstofsysteem.

5. Stop met het verzwaren van het elektrisch energiesysteem; het netwerk kan beter lokaal via brandstofcellen aangevuld worden.

6. Voorkom negatief sentiment; geen windmolens in stedelijke gebieden en zonparken op goede land- of akkerbouwgrond. Maar benut daken, oceanen en woestijnen.

7. Stel onze strategische grondstoffenbehoefte veilig (leer van China).

8. Converteer ons belastingsysteem naar de nieuwe situatie (de juiste prikkels voor gedrag-verandering, zowel bij consumenten als bij producenten).

Departement 's-Gravenhage


2 Reacties

Dank je wel voor je reactie Paul!

Henk Willem van Dorp is een realist. Een energietransitie zonder waterstof is geen gedegen oplossing. Groet Paul Bombeld Hoofdredacteur www.waterstofmagazine.nl

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden