Burgemeesterslunch in het Zeeuws museum 26 september 2019

Op donderdag 26 september vond onze jaarlijkse Burgemeesterslunch plaats in het Zeeuws Museum. De bijeenkomst was zeer geslaagd; er waren 7 burgemeesters c.q. locoburgemeesters aanwezig! Na de lunch was er een rondleiding onder begeleiding van Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum, rond de tentoonstelling ‘Nooit meer werken’. In de Wandtapijtenzaal vond kort een bespreking plaats over het onderwerp ‘De energietransitie’. Met name met betrekking tot de gemeentelijke bijdragen aan de Zeeuwse klimaatdoelstellingen voor 2030 – 2050.

     

De heer Teus Baars, directeur van Zeeuwind vertelde over de organisatie Zeeuwind en wat deze organisatie doet in Zeeland. Zeeuwind is 32 jaar geleden opgericht. Het is de grootste burgercoöperatie op het gebied van duurzame energieproductie in Nederland;  d.m.v. windturbines wordt voor ca. voor 160.000 huishoudens elektriciteit geproduceerd. Hij beaamt het feit dat burgers het moeilijk vinden dat windmolenparken  in het landschap worden geplaatst. ’De discussie rond de energietransitie polariseert. Er is maatschappelijk een enorme verdeeldheid rond deze kwestie.  Er is argwaan van de burger; ook bijv. m.b.t. aqua thermie. Een vraag aan de politiek: Hoe kunt u het geluid van de burger zo regisseren dat de burger niet twijfelt aan de noodzaak van, maar vanuit de noodzaak gaat denken: hoe kan ik daar invloed op uit oefenen?'
'Zeeland is bezig met het formuleren van een Regionale energiestrategie. In navolging van de landelijke opdracht is Zeeland aangewezen als één van de 30  regio’s. Hoe wilt u daarmee omgaan? Aan de ene kant is er de behoefte om te sturen, en aan de andere kant de behoefte aan burgerparticipatie'.

     

Orsted is van oorsprong een Deens bedrijf, voorheen Dong Energy genaamd. Directeur Steven Engels vertelt dat Orsted volop inzet op Wind op zee. De strategie en missie van Orsted is gericht op duurzaamheid, met name duurzame technologie. Orsted opereert wereldwijd; met kantoren in o.a. Japan, Taiwan en Korea.
Hun eerste grote project in Zeeland is het windpark voor de kust van Borsele. Een bijzonder project, dat ca. 752 megawatt stroom voor ca. een miljoen huishoudens genereert. Wind op zee zal veel banen creëren in de toekomst. Er is samenwerking met het onderwijs, HZ, Scalda, waarbij gastcolleges worden gegeven. Ook hebben studenten stages in het bedrijf. Er worden matching events georganiseerd met name voor kleine bedrijven, toeleveranciers die worden samengebracht om gezamenlijk de doelstellingen van Orsted te realiseren.

           

In de regionale energiestrategie wordt bepaald dat in Zeeland 11 betajoule aan duurzame energie wordt gegenereerd; dit om te voldoen aan de internationale afspraken m.b.t. klimaatdoelstellingen.
Burgemeester Ger van de Velde ( gemeente Tholen), Bas van den Tillaar (gemeente Vlissingen), en wethouder Arno Witkam (gemeente Borsele) lichtten de situatie in hun gemeenten toe. Mevrouw Van de Velde merkte op dat de communicatie met plaatselijke bewoners van zeer groot belang is, met name voor het creëren van draagvlak. Van belang is ook om provincie overstijgend, gemeente overstijgend te bespreken op welke plekken windmolens het beste geplaatst zouden kunnen worden.

      
De heer Witkam benadrukt het feit dat draagvlak van inwoners van groot belang is. Mensen bewust maken, meenemen in het proces. Daarom moet ruim van tevoren gecommuniceerd worden met de burgers. Het mee-participeren in de opbrengst van windmolens beïnvloedt de mening en vermindert de weerstand van bewoners. Hij is van mening dat we met zijn allen een nog een heel traject hebben te gaan.
De heer Van den Tillaar merkte op dat windenergie van economische waarde is voor alle sectoren in de provincie. Een belangrijke factor voor de vestiging van bedrijven. Hij pleit voor één Energy Port Zeeland.

In de netwerkbijeenkomst op 14 november zal het onderwerp ‘de energietransitie’ nader worden belicht.

     

Farida Winter bekijk profiel


0 Reacties

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden