Ledenbijeenkomst

Graag nodigen we jullie uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 20 september. Zoals ieder jaar is de derde dinsdag van september van groot “landsbelang”. Wel nu, deze bijeenkomst is voor ons departement “zo mogelijk” van nog groter belang. We starten deze bijeenkomst met de ALV en aansluitend een “open gesprek” met elkaar over de strategie en de toekomst van departement Het Gooi. We stellen een grote opkomst zeer op prijs zodat eenieder de gelegenheid heeft om zijn of haar zegje te doen.

We komen weer bij elkaar in restaurant Eemland, Laarderweg 74 in Eemnes.

Inloop vanaf 17.30 uur
Aanvang ALV 18.00 uur met aansluitend een groep sessie over de strategie en toekomst van departement Het Gooi
Diner ca. 19.30 uur
Afsluiting ca 22.00 uur

Aanmelden graag via de website. 

De strategie en toekomst van departement Het Goo
Al geruime tijd geleden hebben we met elkaar de wens uitgesproken onze groep “Het Gooi” in aantal leden te laten groeien. Door diverse redenen is dit helaas niet gelukt. Ondanks dat we gelukkig ook een paar nieuwe leden hebben mogen verwelkomen zijn we er per saldo in aantal toch op achteruit gegaan. Een van de zaken die ons hierbij parten speelt is de onbekendheid in het land van De Maatschappij en het ontbreken van een duidelijke visie en strategie om hier verandering in aan te brengen. We hebben ruim een jaar gewacht op de landelijke visie en strategie maar tot op heden is die niet gekomen.

Aangezien onze groep wel steeds kleiner wordt zijn wij van mening dat we nu iets moeten doen om het tij te keren. Niets doen is geen optie.

In deze mail schetsen we een vijftal scenario’s die wij zien en geven we aan welk scenario wij als bestuur, bij voorkeur, nader willen onderzoeken en vervolgens hopelijk concreet maken.

In juli heeft het bestuur jullie gevraagd om (voor 1 augustus) te reageren met voorstellen voor een betere opkomst en betrokkenheid bij Het Gooi.

Van Dick van Kooten hebben we als enige een erudiete, schriftelijke reactie gekregen, die we van hem mogen delen met de kanttekening dat het bestuur zelf ook aanvult en een visie heeft op dit onderwerp. Wel nu, onderaan deze mail hebben we integraal de mail van Dick overgenomen.

Hieronder tref je allereerst de diverse scenario’s aan die wij zien en daarbij, zoals gezegd, ons voorkeursscenario.
Er zijn diverse scenario’s voor voortzetting c.q. beëindiging van departement Het Gooi:

  1. De “ vrolijke sterfhuisconstructie”. We veranderen niets, het aantal leden zal verder afnemen en we gaan door tot het budget op is en er geen leden meer zijn.
  2. Intensievere samenwerking met andere departementen van de Maatschappij om de opkomst te vergroten en een betere propositie te hebben naar sprekers/spreeksters.
  3. Het centraal bestuur van de Maatschappij nog een kans geven alsnog met een aansprekende strategie met overlevingskansen te komen.
  4. Verkennen of we weer aansluiting kunnen en willen maken met de NCD.
  5. Aansluiting bij andere netwerkorganisaties zoals bijvoorbeeld De Sociëteit van Hilversum of andere serviceclubs.
  6. …???

Het bestuur is van mening dat we slechts bestaansrecht hebben wanneer we onder de vleugels van een (actieve en aansprekende) landelijke organisatie kunnen opereren. Daar zit hem op dit moment de crux wanneer we zien hoe het landelijk bestuur van de Maatschappij bijvoorbeeld het landelijk bureau heeft ontmanteld en haar verantwoordelijkheden en verantwoording ontloopt. Ondanks onze pogingen om daar verandering in aan te brengen en hierover te willen communiceren ziet de kwaliteit van de reacties er naar onze mening weinig hoopvol naar de toekomst uit. Hiermee ligt scenario 3 voor ons vooralsnog stil.

Scenario 1, de vrolijke sterfhuisconstructie is voor ons als bestuur geen optie. Wij vormen al jarenlang een hechte club en willen dat graag zo houden. Wel hebben we meer body, lees meer leden, nodig om levensvatbaar te zijn en blijven. De meest gemakkelijke weg lijkt te onderzoeken of we samen kunnen gaan met een of meer andere (omliggende) departementen. Mogelijk dat dan de frequentie en de locatie van de bijeenkomsten zal veranderen. Daar staat tegenover dat we een groter ledenbestand krijgen, elkaar kunnen inspireren en motiveren en in staat blijven om aansprekende sprekers/spreeksters uit te nodigen.

Scenario 4 en 5, aansluiting zoeken bij een andere netwerkorganisatie kunnen we altijd nog doen, als de vorige optie op niets uitloopt, maar heeft voor nu niet onze voorkeur.

Graag willen we jullie als leden vragen eens goed nadenken hoe jullie de toekomst en strategie van Het Gooi zien. Zien jullie nog andere scenario’s? Welke scenario heeft jullie voorkeur en waarom? In deze bijeenkomst willen we deze discussie met elkaar voeren en met elkaar een keuze maken voor een scenario. Deze zal het bestuur dan vervolgens nader onderzoeken en uitwerken. Tijdens de bijeenkomst van 15 november zullen wij de uitkomsten presenteren en kunnen we gezamenlijk hopelijk tot een beslissing komen.

Diegenen die in een eerder stadium vast willen reageren richting een of meerdere bestuursleden zijn van harte welkom. Jullie weten ons te vinden en in de groepsapp kun je onze mobiele nummers terugvinden. Ook mogen jullie mailen naar peter@salesoptimaal.nl.

Alvast bedankt voor het pijnigen van jullie hersenen voor deze moeilijke maar, in onze ogen, noodzakelijke oefening. Graag zien we elkaar op 20 september in Eemnes.

Hartelijke groet,
Peter van der Velden, namens het bestuu

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden