Landelijke Algemene Ledenvergadering

Graag nodigt het landelijk bestuur u bij dezen uit voor een algemene ledenvergadering van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, welke donderdag 20 mei a.s. van 16.00 tot 18.00 uur zal worden gehouden.

Gelet op de onzekerheid vanwege de Corona maatregelen, zal deze vergadering wellicht online plaatsvinden. Een deelname link zal op de dag zelf verzonden worden naar een ieder die zich heeft aangemeld.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton in de uitnodiging die u heeft ontvangen, of via info@de-maatschappij.nl.

Onderstaand treft u de concept agenda aan. Daarnaast kunnen departementen tot uiterlijk 19 maart 2021 agendapunten inbrengen.

Binnen de algemene ledenvergadering worden de leden vertegenwoordigd door afgevaardigden. Elk departement heeft een afgevaardigde. Wie de afgevaardigde van uw departement is, is aan het departement maar in de regel blijkt dat de voorzitter te zijn; elk departement kan een ander persoon als afgevaardigde aanwijzen. Indien niemand van een departement aanwezig kan zijn, kan een volmacht worden verstrekt aan een afgevaardigde van een ander departement. Het is niet meer mogelijk om het landelijk bestuur een volmacht te verstrekken.

Ondanks dat alleen afgevaardigden stemrecht hebben binnen de algemene ledenvergadering, zijn alle leden van De Maatschappij van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agenda:
  1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
  2. Vaststelling verslag vergadering d.d. 22 oktober 2020.
  3. Bestuurssamenstelling
      3.1  Herbenoeming Martijn Visser als Penningmeester. (besluit)
      3.2  Vacature. (informatief)
  4. Besluitenlijst ALV’s afgelopen 7 jaar.
      4.1  Voorstel tot opschoning. (besluit)
  5. Voortgang strategie.
      5.1  Verslag voorzitter. (informatief)
      5.2  Statistische dwarsdoorsnede vereniging. (informatief)
      5.3  Ledenwerving. (informatief)
  6. Financiën.
      6.1  Verslag Governance Commissie. (informatief)
      6.2  Jaarcijfers. (besluit)
      6.3  Begroting. (besluit)
      6.4  Decharge bestuur voor 2020. (besluit)
      6.5  Benoeming Kascommissie 2021. (besluit)
  7. Jaarcongres 2021 Brabant-Oost. (informatief)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

NB: in verband met een ordentelijk vergaderproces in ZOOM zijn informatieve punten geen discussiepunten. Wel is er gelegenheid om in de chat vragen over de desbetreffende onderwerpen te stellen zodat die direct of later schriftelijk beantwoord kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

Feddo Hartelust
Secretaris landelijk bestuur De Maatschappij 

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden