Bijeenkomst Eerste Kamer: Het Binnenhof, 800 jaar centrum van de politieke macht

Geachte leden en genodigden,

Op woensdag 15 februari a.s. is het departement ’s-Gravenhage te gast bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Griffier van de Eerste Kamer, Mr. Geert Jan Hamilton, spreekt over “Het Binnenhof 800 jaar, centrum van de politieke macht”. De Heer Hamilton is sinds 2006 Griffier. Hij is tevens Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal.
De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. De dienst zorgt onder meer voor verslaglegging, informatievoorziening, begeleiding van het constitutionele wetgevingsproces, beheer van het gebouw, personeelszaken en externe voorlichting.  

Over de Eerste Kamer
De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de Koning. Sinds 1848 kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste Kamerleden. In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd ook bij de Eerste Kamerverkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. De discussies over staatrechtelijke vernieuwing in de jaren zestig en zeventig leidden niet tot een wezenlijke verandering in de positie van de Eerste Kamer. Alleen wordt vanaf 1983 de Eerste Kamer niet langer voor zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen, waardoor zij soms een actueler beeld van de politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de Tweede Kamer.


Aanmelden:
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via de aanmeldbutton of door in te loggen via de website www.de-maatschappij.nl. Ook is het mogelijk een e-mail te zenden naar info@de-maatschappij.nl. Introducés zijn van harte welkom.
Het bestuur roept alle leden op om ‘De Maatschappij’ actief in hun eigen netwerk onder de aandacht te brengen en mensen uit te nodigen voor deze bijeenkomst.

Belangrijk: De Eerste Kamer en het Binnenhof worden uiteraard goed beveiligd. Dit betekent voor onze leden en introducés dat De Maatschappij 2 dagen van tevoren een deelnemerslijst moet sturen naar de beveiliging. Geeft u zich dus tijdig op. Wie niet is aangemeld, kan niet naar binnen. Iedereen is verplicht een legitimatie bij zich te hebben en deze zonodig te laten zien. Grote tassen, koffers e.d. moeten in een locker. Iedereen die de zaal betreedt, moet een badge dragen.

Wij hopen u op 15 februari a.s. te begroeten en vertrouwen op een interessante en geslaagde bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur departement 's-Gravenhage

Programma

17:30 uur Inloop
18:00 uur Welkom door Hans van der Eerden, Voorzitter van De Maatschappij. Vervolgens is het woord aan De Heer Hamilton en is er gelegenheid tot het stellen van vragen
19:00 uur Borrel met hapjes
20:00 uur Einde bijeenkomst

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden