ALV 25 april 2023

AGENDA  Algemene Ledenvergadering De Maatschappij Zutphen april 2023

 1. Opening en vaststelling agenda
   
 2. Mededelingen
   
 3. Evaluatie en vooruitblik
  3a Prinsjesdag
  3b Verslag over het jaar 2022
   
 4. Verslag van de penningmeester
  1. Jaarrekening 2022
   - Balans
   - Resultatenrekening
   - Begroting 2022
  2. Verslag van de Kascommissie
  3. Benoeming kascommissie
  4. Vaststelling jaarrekening 2022
  5. Verlening decharge van het bestuur
    
 5. Bestuurssamenstelling
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting

In verband met de facilitaire voorbereiding vriendelijk verzoek om minimaal 1 dag tevoren u aan te melden indien u bij de ALV aanwezig zult zijn. Aanmelden kan via de website zutphen@de-maatschappij.info.

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden