Algemene ledenvergadering departement Eemland

Beste leden,

Graag nodigt het bestuur u uit voor een algemene ledenvergadering van De Maatschappij - departement Eemland, welke donderdag 8 oktober a.s. van 16.45 tot 17.00 uur zal worden gehouden.

Gelet op de Coronamaatregelen zal deze vergadering online plaatsvinden. Een deelname link zal op de dag zelf verzonden worden naar een ieder die zich heeft aangemeld.
Aanmelden kan via de mail (eemland@de-maatschappij.info).

Tijdens deze algemene ledenvergadering zal de begroting van 2020 en de jaarcijfers 2019 worden vastgesteld en zullen een aantal nieuwe bestuursleden worden benoemd. De termijnen van Gerda Eerdmans en Cees Floor lopen af en Hidde ten Hoor heeft zich niet verkiesbaar gesteld voor een nieuwe bestuursperiode. Een toelichting op de kanditaten zal worden verstrekt tijdens de ALV en voor de procedures verwijzen wij u graag naar de statuten van De Maatschappij.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 27 juni 2019
4. Verslag van het bestuur over het jaar 2019
5. a) Verslag van de kascommissie, bijlage   
    b) Vaststelling financieel verslag 2019 en decharge van bestuur, bijlage
    c) Vaststelling Begroting 2020, bijlage
    d) Benoeming Kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
    Aftredend en niet herkiesbaar:
    Mevrouw G. (Gerda) Eerdmans en de heren C. (Cees) Floor en H (Hidde) ten Hoor.

 • Het bestuur stelt voor om de vacature Onderwijs van Gerda Eerdmans in te vullen door de heer B. (Bert) van Wede.

In de vacature secretaris/penningmeester, door het terugtreden van H. (Hidde) ten Hoor, stelt het bestuur voor om de heer A. (Arie) Lengkeek te benoemen.

 • Voor de vacature van vice-voorzitter, van C. (Cees) Floor, zal tussentijds een voorstel worden gedaan.  
   
 •  Aftredend en herkiesbaar:
   De heer W. (Walter) Roza).
   Het bestuur stelt voor om Walter Roza opnieuw te herbenoemen.
  7. Rondvraag
 • 8.  Sluiting

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden