Algemene ledenvergadering departement Drechtsteden

Hierbij nodigen wij de leden van departement Drechtsteden van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen op 11 november 2021. De vergadering begint om 11.00 uur  in Grand Café Bellissimo, Leerparkpromenade 100  in Dordrecht. Na de ledenvergadering zal de eerste fysieke lunchbijeenkomst sinds lange tijd plaatsvinden op dezelfde locatie. Als spreker komt Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Graag zien we u verschijnen! De uitnodiging voor deze lunchbijeenkomst wordt separaat verzonden.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 24 juni 2020
  3. Jaarverslag secretaris
  4. Jaarverslag penningmeester 2020 met jaarstukken 2020 en begroting 2021
  5. Verslag kascontrolecommissie (De heer C. Polak en mevrouw Van der Draaij)
  6. Vaststelling jaarrekening 2020 en decharge bestuur
  7. Samenstelling kascontrole commissie 2021
  8. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar

De heer W.A.R.M. Peek
Mevrouw N. Smits
De heer R.F.J. van Willigen

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Floor van Rijsbergen
Secretaris departement Drechtsteden

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden