Algemene ledenvergadering departement Drechtsteden

Hierbij nodigen wij je van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen op 10 april 2019. De vergadering begint om 10.45 uur  in Grand Café Bellissimo, Leerparkpromenade 100 in Dordrecht.

Agenda

 1. Opening
   
 2. Mededelingen
   
 3. Notulen ledenvergadering 11 april 2018
   
 4. Jaarverslag secretaris
   
 5. Jaarverslag penningmeester 2018 met jaarstukken 2018 en begroting 2019
   
 6. Verslag kascontrolecommissie (De heer Turkenburg en de heer de Kamper)
   
 7. Vaststelling jaarrekening 2018 en decharge bestuur
   
 8. Benoeming kascontrole commissie 2019
   
 9. Bestuursverkiezing

  Aftredend en niet herkiesbaar
  Gerrit-Jan Sikkema, Penningmeester

  Te verkiezing voorgedragen
  Vacature penningmeester

Conform art. 12 van de statuten worden de leden in de gelegenheid gesteld om 7 dagen voor de vergadering bij het Departementsbestuur schriftelijk voordrachten voor bestuursleden in te dienen. Wij willen de leden stimuleren hier gebruik van te maken en met suggesties te komen voor de vacature van penningmeester.

 1. Rondvraag
   
 2. Sluiting

Aansluitend aan deze ledenvergadering is er een lunch, gevolgd door een spreker. De uitnodiging voor de bijeenkomst ontvang je separaat.  

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,

Richard van Willigen

Secretaris departement Drechtsteden

Aanwezige introducees 0

Er zijn nog geen introducees aanwezig

Wat kan De Maatschappij voor u betekenen?

Lid worden